Obszary specjalizacji

Nasze usługi

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego, ze szczególnym naciskiem na problematykę cen transferowych. Naszym klientom oferujemy również usługi bieżącego doradztwa podatkowego w obszarach CIT/VAT/PIT/PCC oraz przeglądy podatkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Metodologia pracy

W toku współpracy z czołowymi polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami z rozmaitych branż, wypracowaliśmy standardy obsługi Klienta, umożliwiające maksymalnie efektywną realizację projektów. Podczas naszych prac zachowujemy pełną transparentność działań, a także precyzyjnie uzgadniamy ich zakres i termin realizacji. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, nigdy nie pozostawiamy Klientów bez wyjaśnienia specyfiki przygotowanej porady lub opracowania. Na każdym etapie dążymy do zachowania pewności, że zaprezentowany nam stan faktyczny jest dla nas zrozumiały i posiadamy komplet informacji niezbędnych do jego analizy.

Ceny Transferowe

Główny obszar specjalizacji Kancelarii

Czym się zajmujemy?

W ramach świadczonych przez Kancelarię usług doradztwa podatkowego w obszarze cen transferowych, możliwe jest nawiązanie współpracy obejmującej:

 • przygotowywanie pełnej dokumentacji cen transferowych na wszystkich szczeblach (Local File, Master File, analizy danych porównawczych / opisy zgodności transakcji z warunkami rynkowymi);
 • weryfikacja lub aktualizacja dokumentacji cen transferowych przygotowanej przez Klienta;
 • przygotowywanie opinii dotyczących kwestii związanych z problematyką cen transferowych (obowiązki dokumentacyjne, TP adjustment, zgodność dokumentacji z przepisami, CIT-TP itd.)
 • opracowywanie i wsparcie we wdrażaniu modeli cen transferowych;
 • ewaluacja ryzyka związanego z funkcjonującym modelem transakcji wewnętrzgrupowych;
 • wsparcie merytoryczne w procesie kontroli CIT w obszarze cen transferowych;
 • bieżące wsparcie dotyczące problematyki cen transferowych.

Usługi doradztwa podatkowego w obszarze cen transferowych świadczone są w oparciu o wybrany model współpracy. Oferujemy Państwu współpracę polegającą na:

 • realizacji konkretnych, pojedynczych projektów (np. przygotowanie opinii lub dokumentacji cen transferowych za określony rok podatkowy), lub
 • zawarciu umowy na tzw. bieżące doradztwo TP – w takim przypadku współpraca nie musi się ograniczać wyłącznie do jednego projektu – Klient ma możliwość korzystania ze wsparcia na bieżąco, w razie wystąpienia takiej potrzeby.

Czym się zajmujemy?

Usługi polegające na bieżącym wsparciu podatkowym naszych Klientów mogą dotyczyć m.in. kwestii związanych z rozliczeniami CIT, PIT, VAT, PCC i postępowań podatkowych oraz sądowych. W tych obszarach Kancelaria oferuje:

 • przygotowywanie opinii dotyczących: kwalifikacji kosztów podatkowych, weryfikacji dowodów świadczenia usług;
 • opracowywanie analiz dotyczących zarządzania ryzykiem podatkowym;
 • ocenę skutków przeprowadzanych transakcji w obszarze podatku od towarów i usług;
 • wsparcie w procesie postępowania administracyjnego;
 • opracowywanie analiz dotyczących wzajemnych zależności transakcji krajowych i międzynarodowych w obszarze podatku od towarów i usług;
 • przygotowywanie analiz rozstrzygnięć sądów administracyjnych pod kątem ich wykorzystania dla celów wsparcia stanowiska Klienta w sporze z organami podatkowymi;
 • weryfikacja i ustalanie linii interpretacyjnej organów podatkowych w wybranych kwestiach;
 • opracowywanie wzorów pism procesowych, wyjaśnień, odpowiedzi, zastrzeżeń itd.;
 • przygotowywanie opinii prawno-podatkowych dotyczących aspektów merytorycznych sprawy Klienta;
 • wsparcie w procesie integracji działalności polskich podmiotów z działalnością Grupy.

Usługi bieżącego doradztwa podatkowego świadczone są w oparciu o wybrany przez Klienta model współpracy. Oferujemy Państwu współpracę polegającą na:

 • zawarciu umowy bieżącego doradztwa w oparciu o ryczałt – wariant „abonamentowy”, polegający na zagwarantowaniu Klientowi określonej ilości roboczogodzin doradcy w miesiącu, do wykorzystania według zapotrzebowania Klienta;
 • zawarciu umowy bieżącego doradztwa w oparciu o wycenę – w tym wariancie każdorazowe zaangażowanie doradcy podlega uprzedniej wycenie, a porada jest przygotowywana po akceptacji wyceny przez Klienta.

Bieżące Doradztwo Podatkowe

Wsparcie dotyczące bieżących rozliczeń

Przeglądy Podatkowe

Weryfikacja rozliczeń podatkowych Klientów

Czym się zajmujemy?

Wsparcie polegające na realizacji tzw. przeglądów podatkowych polega na wizycie w siedzibie Klienta, podczas której weryfikowana jest prowadzona na miejscu dokumentacja, a także przeprowadzane są rozmowy z pracownikami pionu finansowego podatnika.

Podczas wizyty identyfikowane są ewentualne błędy w rozliczeniach podatnika. Efektem przeprowadzonego przeglądu jest Raport zawierający:

 • podsumowanie zidentyfikowanych nieprawidłowości;
 • wskazanie poziomu ryzyka związanego z tymi nieprawidłowościami (o ile istnieje);
 • wskazanie kierunku działań, które umożliwią zmniejszenie zidentyfikowanych ryzyk lub usunięcie nieprawidłowości.

Przeglądy realizowane przez Kancelarię dotyczą danego roku podatkowego i mogą obejmować szeroki zakres rozliczeń oraz obowiązków formalnych ciążących na podatniku – od weryfikacji prawidłowości rozliczeń VAT/CIT po weryfikację dokumentacji cen transferowych czy dokumentacji związanej z wdrożeniem RODO.

Usługi polegające na wykonywaniu przeglądów podatkowych świadczone są przez Kancelarię na zasadzie realizacji pojedynczego projektu i podlegają każdorazowej wycenie (w zależności od zakresu przeglądu).