RODO, dane osobowe, co to jest RODO
  1. Czego dotyczy RODO?

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (z angielskiego – General Data Protection Regulation, GDPR) to rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

  1. Jakie są najważniejsze informacje dotyczące RODO?

RODO nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe obowiązek przestrzegania zasad dotyczących gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Wśród najważniejszych założeń RODO należy wskazać na wymóg uzyskania zgody na przetwarzanie danych, prawo do dostępu do własnych danych oraz prawo do ich usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”). RODO wprowadza także obowiązek powiadamiania organu nadzorczego oraz osób fizycznych w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych. Generalnie przepisy RODO wprowadzone zostały aby ograniczyć nadużycia w procesie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych.

  1. Kiedy stosujemy RODO?

RODO stosujemy gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w ramach działalności gospodarczej, administracyjnej czy też innej działalności publicznej.

  1. Co obejmuje RODO?

RODO obejmuje zbiór przepisów regulujących sposób przetwarzania danych osobowych, w tym ich zbieranie, przechowywanie, wykorzystywanie, udostępnianie oraz usuwanie. Można zatem powiedzieć, że przepisy dotyczące RODO regulują wszystkie kwestie związane z pozyskiwaniem wrażliwych danych innych osób i wykorzystywaniem ich w jakikolwiek sposób w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

  1. Co to znaczy RODO?

RODO to skrót od Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, które stanowi zbiór unijnych przepisów mających na celu ochronę danych osobowych.

  1. Jak działa RODO?

Przepisy RODO działają poprzez narzucenie podmiotom gospodarczym pozyskującym i przetwarzającym dane osobowe szeregu obowiązków oraz zapewnienie osobom fizycznym szeregu praw związanych z ich danymi osobowymi oraz z procesem ich samego pozyskiwania i przetwarzania.

  1. Kogo nie dotyczy RODO?

Regulacjami RODO nie są zasadniczo objęte osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, w ramach której pozyskiwane są dane osobowe i w ramach której dochodzi do przetwarzania takich danych.

  1. Od kiedy obowiązuje RODO?

RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku i zastępuje Dyrektywę 95/46/WE, znacznie zaostrzając przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Podsumowanie
Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, znane jako RODO, stanowi kluczowe unijne prawo dotyczące ochrony danych osobowych. Nakłada ono na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg obowiązków oraz zapewnia osobom fizycznym szereg praw związanych z ich danymi osobowymi. Obowiązuje od 25 maja 2018 roku i ma na celu zwiększenie prywatności oraz bezpieczeństwa danych osobowych obywateli UE.