Wpisy

W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, zarządzanie ryzykiem podatkowym jest kluczowe dla każdej firmy. Nasza kancelaria doradztwa podatkowego specjalizująca się w cenach transferowych oferuje profesjonalne wsparcie, które pozwala przedsiębiorstwom skutecznie radzić sobie z wyzwaniami związanymi z tym zagadnieniem.

Ceny Transferowe – Kogo Obowiązują?

Ceny transferowe dotyczą transakcji dokonywanych między podmiotami powiązanymi, czyli między firmami należącymi do jednej grupy kapitałowej. Kogo obowiązują ceny transferowe? Przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność międzynarodową i dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi z różnych krajów. Ponadto, przepisy te mogą dotyczyć również krajowych transakcji między podmiotami powiązanymi, w zależności od obowiązujących przepisów podatkowych.

Kto Musi Stosować Ceny Transferowe?

Zgodnie z polskim prawem, obowiązek dokumentowania cen transferowych dotyczy przedsiębiorstw, które przekraczają określone progi finansowe. Jednocześnie obowiązek stosowania cen rynkowych dotyczy każdego podmiotu, niezależnie od obowiązku dokumentowania transakcji.

Ceny Transferowe – Kalkulator Pomocny w Wyliczeniach

Aby uprościć proces weryfikowania obowiązku dokumentowania cen transferowych nasza kancelaria stosuje kalkulator cen transferowych. Narzędzie to umożliwia precyzyjne określenie wartości transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Kalkulator cen transferowych to nieoceniona pomoc w precyzyjnym ustalaniu wartości transakcji, co z kolei minimalizuje ryzyko błędów i potencjalnych sankcji, w tym w kontekście ustalenia transakcji podlegających zwolnieniu z dokumentowania.

Ceny Transferowe – Kary za Nieprzestrzeganie Przepisów

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących cen transferowych może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi. Kary obejmują zarówno dodatkowe zobowiązania podatkowe, jak i wysokie grzywny. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organy podatkowe mogą nałożyć kary, a także domagać się zapłaty zaległych podatków wraz z odsetkami. Dlatego tak ważne jest, aby firmy dokładnie monitorowały i dokumentowały swoje transakcje z podmiotami powiązanymi. Należy również pamiętać o możliwości doszacowania dochodu przez organy podatkowe.

Ceny Transferowe – Kontrole i Audyty

Organy podatkowe regularnie przeprowadzają kontrole cen transferowych, aby upewnić się, że przedsiębiorstwa stosują się do obowiązujących przepisów. Kontrole mogą być szczególnie intensywne w przypadku dużych korporacji międzynarodowych, które dokonują licznych transakcji z podmiotami powiązanymi. Nasza kancelaria oferuje wsparcie podczas takich kontroli, pomagając w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i reprezentując klientów przed organami podatkowymi.

Dlaczego Warto Wybrać Naszą Kancelarię?

Jako kancelaria doradztwa podatkowego specjalizująca się w cenach transferowych, oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie analizy, dokumentacji i wdrażania polityki cen transferowych. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie i głęboką wiedzę, co pozwala nam skutecznie doradzać w nawet najbardziej skomplikowanych przypadkach. Dbamy o to, aby nasi klienci byli zawsze na bieżąco z obowiązującymi przepisami, minimalizując ryzyko podatkowe i unikając potencjalnych kar.

Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i skorzystać z profesjonalnego wsparcia w zakresie cen transferowych. Twoje bezpieczeństwo podatkowe jest naszym priorytetem!

Poszukując fachowej pomocy w dziedzinie finansów i rachunkowości, niezastąpionym wsparciem może okazać się księgowy lub doradca podatkowy. Kim jest jednak dokładnie doradca podatkowy, kim jest księgowy i jakie są ich zadania? 

Doradca księgowy 

W przestrzeni publicznej często występuje określenie – doradca księgowy. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że w tym wypadku mamy do czynienia z dwoma zawodami – doradcą podatkowym i księgowym. Księgowy to profesjonalista z branży księgowości i nierzadko rachunkowości, który świadczy usługi w zakresie księgowości, rachunkowości i bieżącego doradztwa w tych obszarach. Jego głównym celem jest zapewnienie klientom profesjonalnej pomocy w zarządzaniu finansami oraz wypełnianiu obowiązków podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Doradca podatkowy zaś to zawód zaufania publicznego (podobnie jak radca prawny i adwokat) zajmujący się działalnością księgową, rachunkową, ale również doradczą z obszaru wszelkich kwestii i ustaw podatkowych. Doradca podatkowy umocowany jest do reprezentowania klientów przed sądami administracyjnymi, co czyni go raczej nie księgowym, a bardziej wyspecjalizowanym „podatkowym radcą prawnym”. Więcej różnic i podobieństw pomiędzy tymi zawodami wskazaliśmy w naszym artykule TUTAJ. 

2. Co to są ceny transferowe i kogo dotyczą?

Ceny transferowe (ang. Transfer Pricing) to ceny transakcyjne stosowane między powiązanymi podmiotami gospodarczymi. Obowiązki z obszaru odpowiedniego dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi dotyczą przede wszystkim firm międzynarodowych, które dokonują transakcji transgranicznych z innymi jednostkami w obrębie tej samej grupy kapitałowej.

3. Co to jest Lokalna Dokumentacja Cen Transferowych?

Lokalna Dokumentacja Cen Transferowych (ang. Local Transfer Pricing Documentation) to zbiór dokumentów i analiz dotyczących stosowanych w ramach grupy cen transferowych oraz przeprowadzanych transakcji, które przedsiębiorstwo musi sporządzić w celu udowodnienia zgodności tych transakcji z warunkami rynkowymi. W kontekście lokalnej dokumentacji cen transferowych i obowiązków z tego obszaru zachęcamy do lektury naszego innego artykułu TUTAJ. 

4. TPR – co to jest?

TPR to formularz występujący w wersji TPR-P (dla podatników PIT) lub TPR-C (dla podatników CIT), w którym podsumowane są transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, a także ich warunki, sposób weryfikacji rynkowego charakteru transakcji i wynik tej weryfikacji. 

5. TPR-C – kto składa?

Formularz TPR-C składa kierownik jednostki, mającej obowiązek przygotowania i złożenia tego formularza. 

6. Ceny Transferowe 2023

Rok 2023 przynosi ze sobą nowe wyzwania związane z cenami transferowymi, obejmujące konieczność uwzględnienia w procesie weryfikowania rynkowości transakcji wzrostu inflacji i generalnych zmian otoczenia biznesowego, uzależnionych od branży, w której podmiot prowadzi działalność. Przygotowanie dokumentacji za ten okres powinno uwzględniać zmieniające się na przestrzeni lat uwarunkowania rynkowe. W przypadku występującego za 2023 obowiązku dokumentacyjnego zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem TUTAJ i kontakt naszą Kancelarią, która przeprowadzi Państwa bezboleśnie przez proces weryfikacji warunków transakcji i przygotowywania dokumentacji. 

7. Ceny Transferowe – Przykłady

Przykłady zastosowań cen transferowych obejmują transakcje dotyczące transferu towarów, usług, praw własności intelektualnej czy transakcji finansowych zawieranych między jednostkami w ramach tej samej grupy kapitałowej. W kontekście przykładowych elementów dokumentacji cen transferowych (w tym analizy funkcjonalnej) czy przykładowego sposobu na sporządzenie analizy cen transferowych, zachęcamy do zapoznania się z naszym darmowym e-bookiem, dostępnym pod linkiem TUTAJ. 

Obowiązujące w Polsce od 2019 roku regulacje dot. cen transferowych zasadniczo nie uległy zmianie w kontekście limitów transakcyjnych, stosowanych do oceny obowiązku dokumentacyjnego za rok 2023 czy rok 2024. Konsekwentnie należy wskazać, że limity te są określone na następujących poziomach:

 • 2 mln PLN rocznie dla transakcji usługowych
 • 10 mln PLN rocznie dla transakcji towarowych
 • 10 mln PL rocznie dla transakcji finansowych
 • 2 mln PLN rocznie dla pozostałych transakcji 

Ponadto należy pamiętać, że dokumentowaniu podlegają również transakcje zawierane z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tj. z tzw. rajów podatkowych). W wypadku transakcji z podmiotami z tych krajów progi określono na poziomie:

 • 2,5 mln PLN dla transakcji finansowych
 • 500 000 PLN dla pozostałych transakcji

Limity w cenach transferowych kalkulowane są na podstawie sumarycznej wartości transakcji danego rodzaju, niezależnie od ilości podmiotów zaangażowanych w transakcję, z wyłączeniem wartości transakcji zawieranych z podmiotami, korzystającymi ze zwolnienia w ramach art. 11n Ustawy o CIT. 

Oznacza to, że jeżeli polska Spółka A, która w 2023 r. zrealizowała dochód do opodatkowania zawierała następujące transakcje:

 1. Zakup surowców od polskiego podmiotu powiązanego (rentownego) – 300 000 PLN 
 2. Zakup surowców od 3 zagranicznych podmiotów powiązanych – 9 800 000 PLN
 3. Zakup usług IT od podmiotu z raju podatkowego – 1 800 000 PLN
 4. Sprzedaż wyrobów gotowych na rzecz 1 zagranicznego podmiotu powiązanego – 12 000 000 PLN 

to limity dla cen transferowych 2023 określa się wyodrębniając typy transakcji, tj.:

 1. Zakup surowców
 2. Zakup usług IT
 3. Sprzedaż wyrobów gotowych

Następnie ustala się wartość transakcji danego rodzaju, pamiętając aby wyłączyć wartość transakcji zwolnionych z dokumentowania tj.:

 1. Zakup surowców – 9 800 000 PLN (nie wliczamy kwoty nabycia surowców od podmiotu rentownego z Polski, spełniającego kryteria zwolnienia z art. 11n, o ile Spółka również spełnia te kryteria)  – nie przekracza progu 10 mln PLN 
 2. Zakup usług IT – 1 800 000 PLN – przekracza próg dot. transakcji z podmiotami z rajów podatkowych – 500 000 PLN 
 3. Sprzedaż wyrobów gotowych – przekracza próg dot. transakcji towarowych – 10 mln PLN

Konsekwentnie w tym wypadku dokumentowane są transakcje dot.: 

 1. Zakupu usług IT 
 2. Sprzedaży wyrobów gotowych 

Limity dot. cen transferowych 2023 są takie same jak w odniesieniu do cen transferowych za rok 2022 jak i rok 2024. Konsekwentnie w tym zakresie nie dokonano zmian. Te z kolei objęły sprawozdanie o cenach transferowych (zwane również informacją o cenach transferowych TPR-C). W kontekście TPR-C zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem dot. tego tematu. 

W kontekście dokumentacji cen transferowych za rok 2022 fiskus wprowadził w Polsce kolejną rewolucję dot. raportowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Zmieniono zasady składania tzw. sprawozdania o cenach transferowych (informacji TPR-C). 

Poniżej przedstawiamy aktualne informacje i zasady dot. składania TPR-C za rok 2023. 

Kto składa sprawozdanie o cenach transferowych? 

Sprawozdanie o cenach transferowych składa każdy podmiot (podatnik) zawierający transakcje z podmiotami powiązanymi lub podmiotami operującymi w rajach podatkowych, których wartość w ciągu całego roku przekroczyła tzw. progi dokumentacyjne. Progi te ustalono na 10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln PLN dla transakcji usługowych/pozostałych (w przypadku podmiotów powiązanych). W przypadku podmiotów z rajów podatkowych progi wynoszą 2,5 mln PLN dla transakcji finansowych i 500 000 PLN dla pozostałych transakcji. Sprawozdanie o cenach transferowych składa się zawsze jeśli progi zostaną przekroczone (niezależnie od faktu czy istnieje obowiązek opracowania dokumentacji cen transferowych czy nie). 

Kiedy trzeba złożyć TPR?

Sprawozdanie o cenach transferowych TPR za rok 2023 należy złożyć w terminie do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Dla podmiotów, których rok podatkowy jest równy z kalendarzowym termin przypada więc na koniec listopada 2024.  

Kto robi dokumentację cen transferowych? 

Dokumentacją cen transferowych przygotowuje podatnik, który przekroczył progi dokumentacyjne (10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln PLN dla transakcji usługowych/pozostałych [w przypadku podmiotów powiązanych]. W przypadku podmiotów z rajów podatkowych progi wynoszą 2,5 mln PLN dla transakcji finansowych i 500 000 PLN dla pozostałych transakcji). Dokumentację należy opracować w terminie do końca 10 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego. W praktyce podatnicy w procesie przygotowywania rozbudowanej dokumentacji korzystają ze wsparcia wyspecjalizowanych doradców podatkowych. 

Do kogo składa się TPR-C 

Sprawozdanie o cenach transferowych składa się do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, za pośrednictwem e-Formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl, pod tym linkiem.

Jest to zmiana względem lat poprzednich, kiedy to TPR-C składano do Szefa KAS. Obecnie sprawozdanie o cenach transferowych TPR-C za rok 2023 (i 2022) zawiera w sobie oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji i stosowaniu cen rynkowych (w poprzednich latach były to osobne dokumenty składane do dwóch różnych organów).  

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy wprowadzającej od 1 stycznia 2017 roku szereg zmian do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnoszących się do problematyki tzw. cen transferowych, przygotowaliśmy dla Państwa krótkie kompendium wiedzy, zawierające niezbędne informacje dotyczące aktualnie obowiązujących regulacji w zakresie cen transferowych.

Czym jest dokumentacja cen transferowych?

Dokumentacja cen transferowych stanowi swoiste opracowanie opisujące zasady rządzące transakcjami zawieranymi pomiędzy podmiotami powiązanymi. Prawidłowo przygotowana powinna:

 • korespondować z faktycznymi warunkami realizowanych transakcji,
 • zawierać wszystkie niezbędne elementy wskazane w przepisach obowiązujących w roku, za który jest sporządzana,
 • przystępnie i jasno przedstawiać zasady rozliczeń wewnątrzgrupowych,
 • udowadniać rynkowy poziom wynagrodzenia (w przypadku gdy dany podatnik ma taki obowiązek, co szczegółowo opisujemy dalszej części niniejszego artykułu).

Kto sporządza dokumentację cen transferowych?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób  prawnych oraz art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) do sporządzania dokumentacji cen transferowych zobowiązany jest podatnik, przekraczający wskazane w wymienionych ustawach limity przychodów, dokonujący transakcji (lub innych zdarzeń) z podmiotami powiązanymi. Powyższe oznacza, że podmiotem zobowiązanym do przygotowania dokumentacji jest zawsze podatnik danego podatku (tj. spółka, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnik spółki osobowej). W tym zakresie polskie ustawy podatkowe nie przewidują żadnych wyjątków.

Kiedy należy przygotować dokumentację?

Aktualnie, polscy podatnicy są zobowiązani do przygotowywania dokumentacji cen transferowych dla  transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi oraz dla tzw. innych zdarzeń, które zostały ujęte w księgach rachunkowych, mających istotny wpływ na wysokość dochodu lub straty podatnika. Pojęcie wskazanych innych zdarzeń nie pojawiało się do tej pory w polskich regulacjach dotyczących cen transferowych, a wynika bezpośrednio z nowelizacji. Co istotne, ustawodawca nie przedstawił precyzyjnej definicji owych innych zdarzeń, co oznacza, że ich katalog pozostaje otwarty i obejmuje wszelkie formy współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi, które zasadniczo nie kwalifikują się do uznania ich za typowe transakcje, a które ujmowane są w księgach rachunkowych i mają wpływ na wynik finansowy podatnika (np. współpraca kilku podmiotów w ramach wspólnego przedsięwzięcia czy podział kosztów wykorzystywania danego aktywa).

W przypadku zidentyfikowania przez podatnika transakcji lub zdarzeń, które potencjalnie powinny zostać opisane w dokumentacji cen transferowych, konieczne jest ustalenie czy ma on w ogóle obowiązek sporządzania tego rodzaju dokumentacji. W tym kontekście aktualnie obowiązujące przepisy o cenach transferowych wprowadzają stosowne limity transakcyjne.

Limity transakcyjne

Ostateczne ustalenie czy dla danej transakcji należy przygotować dokumentację cen transferowych uzależnione jest od poziomu przychodów podatnika, osiągniętych w roku poprzedzającym rok, za który dokumentacja jest sporządzana. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku wprowadziły koncepcję tzw. progu istotności, zgodnie z którą dokumentowaniu powinny podlegać wyłącznie transakcje jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza określoną wysokość. Wysokość ta uzależniona jest od przychodów (kosztów) podatnika. I tak, w przypadku podatników, którzy w roku poprzedzającym rok, za który sporządzana jest dokumentacja osiągneli przychody (koszty) na poziomie:

 • od 2 mln do 20 mln EUR – próg istotności wynosi: 50 000 EUR + 5 000 EUR za każdy 1 mln EUR przychodu powyżej 2 mln EUR;
 • od 20 mln do 100 mln EUR – próg istotności wynosi: 140 000 EUR + 45 000 EUR za każde 10 mln EUR powyżej 20 mln EUR;
 • powyżej 100 mln EUR – próg istotności wynosi 500 000 EUR.

Poszczególne progi transakcjyjne obrazowo przedstawia poniższa tabela:

Przychody podatnika za rok poprzedzający Próg transakcyjny
< 2 000 000 EUR Brak obowiązku sporządzania dokumentacji
2 000 000 EUR – 2 999 999,99 EUR 50 000 EUR
3 000 000 EUR – 3 999 999,99 EUR 55 000 EUR
4 000 000 EUR – 4 999 999,99 EUR  60 000 EUR
5 000 000 EUR – 5 999 999,99 EUR 65 000 EUR
6 000 000 EUR – 6 999 999,99 EUR 70 000 EUR
7 000 000 EUR – 7 999 999,99 EUR 75 000 EUR
8 000 000 EUR – 8 999 999,99 EUR 80 000 EUR
9 000 000 EUR – 9 999 999,99 EUR 85 000 EUR
10 000 000 EUR – 10 999 999,99 EUR 90 000 EUR
11 000 000 EUR – 11 999 999,99 EUR 95 000 EUR
12 000 000 EUR – 12 999 999,99 EUR 100 000 EUR
13 000 000 EUR – 13 999 999,99 EUR 105 000 EUR
14 000 000 EUR – 14 999 999,99 EUR 110 000 EUR
15 000 000 EUR – 15 999 999,99 EUR 115 000 EUR
16 000 000 EUR – 16 999 999,99 EUR 120 000 EUR
17 000 000 EUR – 17 999 999,99 EUR 125 000 EUR
18 000 000 EUR – 18 999 999,99 EUR 130 000 EUR
19 000 000 EUR – 19 999 999,99 EUR 135 000 EUR
20 000 000 EUR – 29 999 999,99 EUR 140 000 EUR
30 000 000 EUR – 39 999 999,99 EUR 185 000 EUR
40 000 000 EUR – 49 999 999,99 EUR 230 000 EUR
50 000 000 EUR – 59 999 999,99 EUR 275 000 EUR
60 000 000 EUR – 69 999 999,99 EUR 320 000 EUR
70 000 000 EUR – 79 999 999,99 EUR 365 000 EUR
80 000 000 EUR – 89 999 999,99 EUR 410 000 EUR
90 000 000 EUR – 99 999 999,99 EUR 455 000 EUR
100 000 000 EUR i więcej 500 000 EUR

Co zawiera dokumentacja cen transferowych?

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku, zawartość dokumentacji cen transferowych uwarunkowana jest również poziomem przychodów (kosztów) podatnika osiągniętych w roku poprzedzającym rok, za który dokumentacja jest sporządzana. W tym kontekście wyróżniono kilka poziomów rozbudowania dokumentacji. Tym samym, podatnicy, którzy osiągnęli przychody na poziomie co najmniej:

 • 2 mln EUR – przygotowują podstawową dokumentację Local File (dokumentacja lokalna), zawierającą najważniejsze informacje o podatniku i transakcjach podlegających dokumentowaniu;
 • 10 mln EUR – przygotowują analizy danych porównawczych dla wszystkich transakcji podlegających dokumentowaniu (tzw. analizy benchmarkingowe), których celem jest potwierdzenie rynkowego poziomu wynagrodzenia stosowanego w dokumentowanych transakcjach. Dodatkowo podatnicy ci są również zobowiązani do składania deklaracji CIT-TP za dokumentowany rok podatkowy;
 • 20 mln EUR – są zobowiązani do posiadania dokumentacji grupowej tzw. Master File, odpowiadającej polskim wymogom, zredagowanej w języku polskim;
 • 750 mln EUR (skonsolidowane) – są zobowiązani do sporządzenia sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku w miejscach prowadzenia działalności, a także zakładów zagranicznych (tzw. Country-by-Country Reporting).

Z powyższego wynika, że zawartość dokumentacji cen transferowych za dany rok uzależniona będzie u danego podatnika od osiągniętych przez niego w poprzednim roku przychodów lub poniesionych kosztów, które determinują zarówno zakres obowiązków dokumentacyjnych, jak i jednostkowe progi transakcyjne.

Wszystkie niezbędne elementy dokumentacji przygotowywanej na każdym poziomie (Local File, analizy benchmarkingowe, Master File) zostały przedstawione w aktualnie obowiązujących ustawach i rozporządzeniach, tj. ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 9a), ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 25a), oraz rozporządzeniach w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej. Co szczególnie istotne, dotychczas obowiązujące przepisy nakładały na podatników wyłącznie obowiązek przygotowywania dokumentacji lokalnej (Local File), w wersji zdecydowanie mniej rozbudowanej niż obecna. Oznacza to,  że dotychczasowe obowiązki związane z dokumentacją cen transferowych obejmowały wyłącznie niewielki ułamek obecnie obowiązujących regulacji.

Odpowiedzialność

Zgodnie z art. 9a ust. 7 na wszystkich podatników nałożono również dodatkowy obowiązek związany z procesem przygotowywania dokumentacji cen transferowych. Obowiązek ten dotyczy złożenia oświadczenia o przygotowaniu stosownej dokumentacji w ustawowym terminie i w przypadku osób prawnych obciąża solidarnie wszystkie osoby uprawnione do składania oświadczeń w imieniu podatnika. Co ważne, oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej (nie karnoskarbowej) za składanie fałszywych zeznań.

Termin na sporządzenie dokumentacji

W oparciu o pierwotne brzmienie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku, dokumentacja cen transferowych powinna zostać sporządzona w terminie nie późniejszym niż dzień upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego (tj. w praktyce w większości przypadków do 31 marca 2018 roku – w odniesieniu do dokumentacji za 2017 rok). Jednoczesnie 15 marca 2017 roku w życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Zgodnie z jego treścią terminy na przygotowanie stosownej dokumentacji i złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 7 zostały przedłużone o 6 miesięcy – tj. w większości przypadków przypadają obecnie na 30 września 2018 roku. Przedłużenie dotyczy terminów przypadających pierwotnie w roku 2018 i 2019 (tj. zasadniczo odnoszących się do dokumentacji cen transferowych sporządzanych za lata 2017 i 2018).

Wzór dokumentacji cen transferowych

Obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku przepisy nie wprowadziły jednolitego wzoru, zgodnie z którym stosowna dokumentacja powinna być sporządzana. Wymogi formalne dotyczące treści dokumentacji zaprezentowane zostały w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 25a w przypadku PIT – Local File) , oraz rozporządzeniach w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej (analizy danych porównawczych oraz dokumentacja Master File). Sporządzenie wyczerpującej dokumentacji w oparciu o wskazane wymogi powinno zapewnić jej zgodność formalną z obowiązującymi regulacjami.

Zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią, która specjalizuje się w zagadanieniach z zakresu cen transferowych i realizuje kompleksowe projekty polegające na:

 • przygotowywaniu stosownej dokumentacji na wszystkich szczeblach,
 • weryfikacji dokumentacji sporządzonej przez Klienta,
 • prowadzeniu szkoleń z zakresu cen transferowych,
 • opracowywaniu i wdrażaniu modeli cen transferowych,
 • bieżącym doradztwie podatkowym.

Naszym Klientom oferujemy najwyższą jakość, pełne zaangażowanie w każdy projekt oraz przystępne ceny.

Kontakt:

Łukasz Szula

l.szula@kancelariaszula.pl,

tel. 535-005-012